اخبار ویژه

 • برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در سرای محله شوش(شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در سرای محله افسریه(شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در سرای محله مشیریه(شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در سرای محله هاشم آباد (شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در سرای محله مینابی(شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در سرای محله قیامدشت(شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در کارگزاری آگاه(شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در مرکز خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری منطقه 15تهران(شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در کارگزاری آگاه(شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" ویژه هنرستانی ها(شرح خبر)
 • برگزاری دو همایش آموزشی" آشنایی با بازار سرمایه" در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران   (شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در شرکت بیمه دی  (شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با بازار سرمایه" در سازمان صندوق ضمانت صادرات ایران  (شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی " آشنایی با بازار سرمایه" در معاونت توسعه بازرگانی داخلی  (شرح خبر)
 • برگزاری همایش آموزشی "آشنایی تخصصی با بازار سرمایه" ویژه پرسنل شرکت پتروشیمی تبریز (شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی تخصصی با بازار سرمایه" در دانشگاه صنعتی شریف(شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی تخصصی با بازار سرمایه" ویژه مدیران سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران (شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با بازار سرمایه" در موسسه آموزش عالی ارشاد (شرح خبر)
 • برگزاری کارگاه آموزشی در بانک گردشگری (شرح خبر)
 • اخذ مجوز آموزش از سازمان بورس (شرح خبر)