تقویم آموزشی

 
>> جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
زمستان 1392
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/12/18 یکشنبه و سه شنبه بروشور لغو شد
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا(ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی 8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 92/12/13 سه شنبه و چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 24 ساعت
(8 جلسه)
3،500،000 92/12/11 یکشنبه
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی مقدماتی 15 ساعت
(5 جلسه)
1،800،000 92/12/05 دوشنبه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/12/03 شنبه  و دوشنبه
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی مقدماتی(اهواز) 15 ساعت
(4 جلسه)
3،500،000 92/12/02 جمعه ها
9 الی 13
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه (اهواز ) 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/11/26 شنبه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/11/26 شنبه  و دوشنبه
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/11/26 شنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/11/12 شنبه  و دوشنبه
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/10/30 دوشنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا 8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 92/10/22 یکشنبه  و دوشنبه
16:30 الی 20:30
13:30 الی 17:30
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه(اهواز) 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/10/18 چهارشنبه ها بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/10/30 دوشنبه  و چهارشنبه
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/10/21 شنبه  و دوشنبه
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/10/17 سه شنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/10/8 یکشنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/10/7 شنبه  و دوشنبه
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی مقدماتی 15 ساعت
(5 جلسه)
1،800،000 92/10/3 سه شنبه ها
16 الی 19
بروشور پایان ثبت نام

پاییز 1392
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت
تحلیل تکنیکال پیشرفته 24 ساعت
(8 جلسه)
3،500،000 92/9/30 شنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/9/27 چهارشنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/9/23 شنبه و دوشنبه 15الی 18 بروشور پایان ثبت نام
تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه 40 ساعت
(4 جلسه)
4،240،000 92/9/21 پنچشنبه و جمعه
9 الی 19
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/9/16 شنبه ها
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/9/16 شنبه و دوشنبه 15الی 18 بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی 8 ساعت
(2 جلسه)
800،000 92/9/5 سه شنبه و چهارشنبه 13:30الی 17:30 بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
550،000 92/8/27 دوشنبه و چهارشنبه 15الی 18 بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/8/20 دوشنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/8/11 شنبه و دوشنبه
15 الی 18 
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 24 ساعت
(8 جلسه)
3،500،000 92/8/7 سه شنبه 
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه در شهرستان اهواز 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/8/6 دوشنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/7/29 دوشنبه و چهارشنبه 
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/7/27 شنبه ها 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه در شهرستان اهواز 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/7/21 یکشنبه ها
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی پیشرفته 18 ساعت
(6 جلسه)
2،300،000 92/7/16 سه شنبه ها 16 الی 19 بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/7/15 شنبه و چهارشنبه 
15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 92/7/10 چهارشنبه ها 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی
 در بورس کالا
8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 92/7/6 شنبه (92/7/6)
و
یکشنبه (92/7/7)
15 الی 19
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه (شهر اهواز)
9 ساعت (3 جلسه) 800،000 92/7/2 یکشنبه
و
سه شنبه
بروشور پایان ثبت نام

دوره های برگزار شده:

تابستان 1392

دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/6/30 شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی
 در بورس کالا
8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 92/6/13 سه شنبه 92/6/13 و چهارشنبه 92/6/14 بروشور پایان ثبت نام
تحليل بنیادی مقدماتی 15 ساعت
(5 هفته)
1،800،000 92/6/10 یکشنبه  ها 16 الی 19 بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/6/9 شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
تحليل تکنیکال پیشرفته 24 ساعت
(8 هفته)
3،500،000 92/6/4 دوشنبه ها 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتی 24 ساعت
(8 هفته)
3،000،000 92/5/29 سه شنبه ها 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
تحليل بنیادی مقدماتی 15 ساعت
(5 هفته)
1،800،000 92/5/29 سه شنبه  ها 16 الی 19 بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/5/26 شنبه ها و دوشنبه ها
ساعت 15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتی(شیراز) 24 ساعت
(6 هفته)
3،000،000 92/5/25 جمعه ها 15 الی 19 بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتی(شیراز) 24 ساعت
(6 هفته)
3،000،000 92/5/25 جمعه ها 9:30 الی 13:30 بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی
 در بورس کالا
(ویژه متقاضیان اخذ کد)
8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 92/5/15 سه شنبه 92/5/15 و چهارشنبه 92/5/16 بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/5/13 روزهای یشنبه و سه شنبه
ساعت 15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/5/12 روزهای شنبه و دوشنبه
ساعت 15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال پیشرفته 24 ساعت
(6 هفته)
3،500،000 92/5/9 چهارشنبه ها 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 92/4/22 روزهای شنبه و دوشنبه
ساعت 15 الی 18
بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتی 24 ساعت
(6 هفته)
3،000،000 92/4/20 پنجشنبه ها 9 الی 13 بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی
 در بورس کالا
(ویژه متقاضیان اخذ کد)
8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 92/4/18 سه شنبه 92/4/18
و چهارشنبه 92/4/19
 16 الی 20
بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتی 24 ساعت
(8 هفته)
3،000،000 92/4/10 دوشنبه ها 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال پیشرفته
24 ساعت
(8 هفته)
3،500،000 92/4/2 یکشنبه ها 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام


بهار1392
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت
تحليل تكنيكال مقدماتي
(گرگان)
24 ساعت
(4 هفته)
3،000،000 92/3/10 جمعه ها 10 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتي 24 ساعت
(8 هفته)
3،000،000 92/3/1 چهارشنبه ها 14 الی 17 بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی
 در بورس کالا
8 ساعت 550،000 92/2/23 دوشنبه (92/2/23)
و
سه شنبه (92/2/24)
16 الی 20
بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتي 24 ساعت
(8 هفته)
3،000،000 92/2/1 یکشنبه 15 الی 18 بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی
 در بورس کالا
8 ساعت 550،000 92/2/1 دوشنبه (92/2/9)
و
سه شنبه (92/2/10)
16 الی 20
بروشور پایان ثبت نام
تحليل تكنيكال مقدماتي
(اهواز)
24 ساعت
(4 هفته)
3،000،000 92/1/30 جمعه ها 10 الی 18 بروشور پایان ثبت نام


زمستان 1391
دوره های تخصصی
ردیف نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت وضعیت
1 تحليل تكنيكال مقدماتي 24 ساعت (8 هفته) 3،000،000 91/11/11 چهارشنبه 16 الی 19 خاتمه یافته
2 تحليل تكنيكال پیشرفته 24 ساعت (8 هفته) 3،500،000 91/11/8 یکشنبه 16 الی 19 خاتمه یافته