تقویم آموزشی

 
>> جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
بهار  1396

دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت

آشنایی با فیلتر نویسی

6ساعت (2جلسه)

1،140،000

96/03/21 یکشنبه

بروشور

در حال ثبت نام

تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (5جلسه)

2،850،000

96/03/01 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

96/02/26 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

96/02/26 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل نمودارها با استراتژی گن

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

96/02/21 پنج شنبه

بروشور

در حال ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

96/02/16 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

96/02/16 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( اهواز)

24ساعت (4جلسه)

4،5600،000

96/02/15 جمعه

بروشور

در حال ثبت نام

تحلیل بنیادی مقدماتی

15ساعت (5جلسه)

2،430،000

96/02/14 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

96/02/10 یک شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

نحوه معاملات و انتخاب استراتژی

در بازار آتی

9ساعت (3جلسه)

1،710،000

96/02/09 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

( به صورت آنلاین)

15ساعت (5جلسه)

1،800،000

96/02/06 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

96/02/02 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن

( به صورت آنلاین)

3ساعت (آنلاین)

600،000

96/01/30 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تشکیل سبد سهام و استراتژی آن

( به صورت آنلاین)

3ساعت (آنلاین)

360،000

96/01/23 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
پاییز و زمستان 1395
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت

آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن

( به صورت آنلاین)

3ساعت (آنلاین)

600،000

95/12/18 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (4جلسه)

2،280،000

95/12/14 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

95/12/09 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/12/07 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( شیراز)

24ساعت (12جلسه)

4،560،000

95/12/01 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

نحوه معاملات و انتخاب استراتژی

در بازار آتی

9ساعت (3جلسه)

1،710،000

95/11/30 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

( اهواز)

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

95/11/29 جمعه

بروشور

پایان ثبت نام

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معاملاتی

15ساعت (5جلسه)

2،850،000

95/11/24 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/11/19 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/11/18 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل بنیادی مقدماتی

15ساعت (5جلسه)

2،430،000

95/11/13 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( شیراز)

24ساعت (12جلسه)

4،560،000

95/11/01 جمعه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/10/27 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

95/10/18 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

نحوه معاملات و انتخاب استراتژی

در بازار آتی

9ساعت (3جلسه)

1،710،000

95/10/18 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( شیراز)

24ساعت (12جلسه)

4،560،000

95/10/11 شنبه و سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (4جلسه)

2،280،000

95/10/07 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/10/06 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/10/06 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( همدان)

24ساعت (4جلسه)

4،560،000

95/10/02 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( رشت)

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/10/04 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

95/09/28 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( دزفول)

24ساعت (4جلسه)

4،5600،000

95/09/18 پنجشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/09/15 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (اهواز)

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/09/05 جمعه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/08/23 یک شنبه

بروشور

پایان  ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/08/19 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( رشت)

24ساعت (8جلسه)

4،5600،000

95/08/19 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

نحوه معاملات و انتخاب استراتژی

در بازار آتی

9ساعت (3جلسه)

1،710،000

95/08/22 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/08/15 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

95/08/10 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/08/23 یک شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معاملاتی

15ساعت (5جلسه)

2،850،000

95/08/09 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/08/03 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/07/27 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (4جلسه)

2،280،000

95/07/10 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/07/05 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( رشت)

24ساعت (8جلسه)

4،5600،000

95/07/05 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام


تابستان 1395
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت

تحلیل نمودارها با استراتژی گن

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

95/05/14 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

نحوه معاملات و انتخاب استراتژی

در بازار آتی

9ساعت (3جلسه)

1،710،000

95/06/20 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/06/01 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/05/31 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (گرگان)

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

95/05/29 جمعه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/05/25 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

95/05/19 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (اهواز)

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/05/15 جمعه

بروشور

در حال ثبت نام

تحلیل بنیادی مقدماتی

15ساعت (5جلسه)

2،430،000

95/05/14 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل نمودارها با استراتژی گن

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

95/05/14 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی ( رشت)

24ساعت (8جلسه)

4،5600،000

95/05/13 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/05/13 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

نحوه معاملات و انتخاب استراتژی

در بازار آتی

9ساعت (3جلسه)

1،710،000

95/05/10 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/04/28 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معاملاتی

12ساعت (4جلسه)

2،280،000

95/04/27 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/04/26 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/04/02 زوج

بروشور

پایان ثبت نام
بهار 1395
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت

نحوه معاملات و انتخاب استراتژی

در بازار آتی

9ساعت (3جلسه)

1،710،000

95/03/23 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (4جلسه)

2،280،000

95/03/22 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل بنیادی مقدماتی

15ساعت (5جلسه)

2،430،000

95/03/20 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/03/19 زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،990،000

95/03/18 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

3،780،000

95/03/17 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/03/03 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (دزفول)

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

95/02/23 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (سنندج)

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

95/02/23 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (رشت)

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/02/30 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (کرمانشاه )

24ساعت (6جلسه)

4،560،000

95/02/21 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/02/26 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معاملاتی

12ساعت (4جلسه)

2،160،000

95/02/26 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

4،560،000

95/02/19 یکشنبه

بروشور

در حال ثبت نام

تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (4جلسه)

1،890،000

95/02/18 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (اهواز)

24ساعت (8جلسه)

3،780،000

95/02/10 جمعه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

12ساعت (4جلسه)

1،500،000

95/02/06 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال پیشرفته

21ساعت (7جلسه)

3،780،000

95/01/31 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

3،780،000

95/01/23 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل بنیادی مقدماتی

15ساعت (5جلسه)

2،430،000

95/01/19 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام


آرشیو دوره های برگزار شده در سال 1392

آرشیو دوره های برگزار شده در سال 1393

آرشیو دوره های برگزار شده در سال 1394