درباره ما

تمدید مجوز آموزش کارگزاری آگاه توسط سازمان تا سال 1395
لزوم آموزش در حوزه بازار سرمايه از ديرباز مورد توجه كارگزاري آگاه بوده است و در سال 1391 با كسب مجوز "موافقت اصولي برگزاري دوره هاي آموزشي" از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، فعاليت جدي در اين حوزه را با همكاري تعدادي از دانش آموختگان و اساتيد با تجربه آغاز كرده است.